WSKAZANIE ŹRÓDEŁ STATUSU PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ - PODSTAWODAWCA PRAWNY

Idź do spisu treści

Menu główne:

WSKAZANIE ŹRÓDEŁ STATUSU PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

KONSTYTUCJA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
OZNACZENIE STATUSU PAŃSTWA

Art. 2.
Rzeczpospolita Polska jest demokratycznym państwem prawnym, urzeczywistniającym zasady sprawiedliwości społecznej.

Jest to zapis ustalający stan prawny i społeczny (polityczny) Państwa!

Art. 4.
1. Władza zwierzchnia w Rzeczypospolitej Polskiej należy do
   Narodu.
2. Naród sprawuje władzę przez swoich przedstawicieli lub
   
bezpośrednio
.

Praktykowany
jest tryb wyborczy narzucony przez beneficjentów braku zasad! Znaczy to, że polityczny, bezpośredni, sterowany medialnie czyli większościowy, wobec dużej liczebności mięsa wyborczego czyli beneficjentów braku zasad i ich narzędzi mówiących z rodzinami, gwarantuje stały skład chemiczny okrąglaka zwanego "Sejm Rzeczpospolitej Polskiej"!

Pożądany
przez społeczeństwo, jest tryb wyboru bezpośredni - kwalifikowany, gdzie podstawą są kwalifikacje a nie większość! Nie podlega zakwestionowaniu!

Art. 7.
Organy władzy publicznej działają na podstawie i w granicach prawa.

Jeżeli nie działają na podstawie i w granicach prawa nie są organami władzy publicznej, a ich decyzje nie posiadają umocowania prawnego.


Art. 10.
1. Ustrój Rzeczypospolitej Polskiej opiera się na podziale i
   równowadze władzy ustawodawczej, władzy wykonawczej i
   władzy sądowniczej.


2. Władzę ustawodawczą sprawują Sejm i Senat, władzę
   
wykonawczą Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej i Rada
   
Ministrów, a władzę sądowniczą sądy i trybunały.

Oznacza to niepodważalnie, że relacje władzy ustawodawczej i wykonawczej w stosunku do społeczeństwa kluczuje władza sądownicza!
A wszystkie trzy władze wspierają władzę zwierzchnią, czyli społeczeństwo!


Art. 31.
3. Ograniczenia w zakresie korzystania z konstytucyjnych
   
wolności i praw mogą być ustanawiane tylko w ustawie i
   
tylko wtedy, gdy są konieczne w demokratycznym
   
państwie dla jego bezpieczeństwa lub porządku
   p
ublicznego, bądź dla ochrony środowiska, zdrowia i
   
moralności publicznej, albo wolności i praw innych
   
osób. Ograniczenia te nie mogą naruszać istoty wolności i
   praw.

Występuje ewidentny zapis obowiązującej koniunkcji kryteriów ustawowych i pozaustawowych.

Nakładanie obowiązków jest ograniczaniem praw, dla tego podlega szczególnym kryteriom!

NIEMOŻLIWYM DO ZAKWESTIONOWANIA
WZORCEM PAŃSTWA KONSTYTUCYJNEGO  
ZDEFINIOWANEGO ART. 2 KONSTYTUCJI RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ
JEST KONSTRUKCJA CZWOROŚCIANU FOREMNEGO,KTÓREGO PODSTAWA SKŁADAJĄCA SIĘ
Z WŁADZY USTAWODAWCZEJ, WŁADZY WYKONAWCZEJ I WŁADZY SĄDOWNICZEJ
(Art. 10 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej),
WSPIERA WŁADZĘ ZWIERZCHNIĄ
(Art. 4 Konstytucji
Rzeczpospolitej Polskiej),
KTÓRĄ JEST SPOŁECZEŃSTWO
PRACUJĄCE I PONOSZĄCE KOSZTY UTRZYMANIA PAŃSTWA
POWOŁANEGO PRZEZ NIEGO, W JASNO OKREŚLONYM CELU!

NAD CAŁOŚCIĄ
PIECZĘ MA PRAWO

JEDNOZNACZNIE I NIEPODWAŻALNIE
ZDEFINIOWANE!
ULOKOWANE W GÓRNYM WIERZCHOŁKU
CZWOROŚCIANU FOREMNEGO!

Obecna deformacja, czyli pozbawienie społeczeństwa władzy sądowniczej i jednoznacznie zdefiniowanego PRAWA, jest wynikiem patologii wprowadzonej i chrononej przez Przestępczy Przemysł Prawniczy, Przestępczy Przemysł Polityczny i Przestępczy Przemysł Urzędniczy!Państwo zdefiniowane Art. 2 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej,
jest powołane przez społeczeństwo w jednoznacznie określonym celu!

Cel ten, czyli ochrona społeczeństwa i jego rozwój,
nakłada obowiązek stosowania Ugruntowanych Zasad Prawnych wynikających z przeznaczenia Państwa.


Ugruntowane Zasady Prawne.

1. Zasada Współżycia Społecznego.

2. Zasada Sprawiedliwości Społecznej.

3. Definicja Prawa.

4. Zasada niezawisłego rozstrzygania sporów.

5. Definicja oceny niezawisłej.
  (Kryteria dla
Niezawisłych Sądów i nie tylko!)Mieszający na szczytach tak zwanej władzy zobowiązani są społeczeństwu wskazać w jakim celu społeczeństwo powołało do istnienia Państwo jako strukturę społeczną?

I czy aby na pewno są w stanie podważyć wskazane w niniejszym opracowaniu przeznaczenie Państwa?

I gdzie jest uzasadnienie istnienia mistrzów zamieszania i rozbudowywania bez opamiętania pasożytniczych struktur aspołecznych?


 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego