OGRANICZENIA PRAWNE - PODSTAWODAWCA PRAWNY

Idź do spisu treści

Menu główne:

OGRANICZENIA PRAWNE

Czytelniku, Czytelniczko!

Otrzymałeś/ Otrzymałaś dostęp do wiedzy prawnie chronionej!

Ku rozwadze nabywcom udostępnionej w niniejszych dokumentach wiedzy!

Wiedza udostępniona w niniejszej domenie bezpośrednio i za pośrednictwem dokumentów, posiada cechę PONADCZASOWĄ!
Zdaniem wielu ludzi, treści zawarte w udostępnionych zapisach SĄ NIEPODWAŻALNE, a Wartość tych treści określana jest jako BEZCENNA!


Ograniczenia prawne!

1. Zapoznanie się z treścią jest nieodpłatne.

2. Jakiekolwiek niekomercyjne wykorzystanie udostępnionej wiedzy obwarowane jest obowiązkiem opłaty abonamentu w kwocie 1 zł  rocznie od osoby. Proponowane jest rozwiązanie w postaci opłaty jednorazowego abonamentu wieloletniego czyli 25 letniego w kwocie 25 zł. od osoby. Z zastrzeżeniem poniższego p.4!

3. Jakiekolwiek wykorzystanie przez czytelników udostępnionej wiedzy w celach zarobkowych, podlega uregulowaniom w zakresie  umowy wzajemnej z autorem,  czyli Andrzejem Tomaszem Sobolewskim.

4. Wszyscy dotychczasowi Beneficjenci Braku Zasad z przemysłu Prawniczego, z Przemysłu Politycznego i z Przemysłu  Urzędniczego, za prawo do korzystania z udostępnionej tu wiedzy, zobowiązani są do uiszczenia opłaty abonamentowej
w kwocie 100 zł od osoby rocznie!
Wyjątkiem są obsadzający struktury, Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej, Senatu Rzeczpospolitej Polskiej, Sądu Najwyższego, Trybunału Konstytucyjnego, nauczyciele akademiccy wydziałów prawa Polskich uczelni!
Wskazane wyjątki obowiązane są uiścić opłatę w wysokości 1000 zł rocznie od osoby, na wskazane konto!

Wyjaśnienie!
Beneficjenci Braku Zasad to osoby zatrudnione w systemie Rzeczpospolitej Polskiej, nie potrafiące wskazać świadczeń wzajemnych na rzecz Obywateli Rzeczpospolitej Polskiej, łożących na utrzymanie Rzeczpospolitej Polskiej w tym, na przymusowym łożeniu na utrzymanie tychże Beneficjentów Braku Zasad!


Konto bankowe nosi nazwę „SZLABAN”!

Numer konta: 50 1020 5558 1111 1736 8610 0010
Opis opłaty: Opłata 25 letniego abonamentu za prawo korzystania z udostępnionej wiedzy w "podstawodawca.pl".
Kwota opłaty 25 zł. (25 PLN).
Opłacenie abonamentu jest potwierdzeniem zawarcia umowy z autorem i właścielem treści na prawo korzystania niekomercyjnego z zawartości portalu: podstawodawca.pl
Zaksięgowanie wpłaty wygeneruje fakturę będącą potwierdzeniem nabycia praw wpłacającego, dla tego istotne są dane zwrotne niezbędne dla wystawienia faktury!

Klucz dla czytelnika.
(link do druku wpłaty)
DRUK OPŁATY
dla niekomercyjnych użytkowników wiedzy.

„SZLABAN” pochodzi od publikacji „Jakim Państwem Jesteś Polsko? Czyli SZLABAN DLA SAMOWŁADZY”.

Potwierdzam zrozumienie zobowiązań prawnych. Chcę przejść do publikacji.

W akcie powołania Pozasystemowego Prokuratora Do Zwalczania Zbrodni Prawnych i Sądowych „Władze” Naszego Państwa, zobowiązane zostały do umożliwienia powołanemu organowi wywiązanie się z obowiązku przez między innymi finansowanie działania organu! (link do aktu powołania)

Ponieważ nikt z dzierżących pozornie zgodnie z prawem władzy, dobrowolnie z Samowładzy i Samowoli nie zrezygnuje, wywiązanie się z obowiązku nie miało miejsca!

Nie mniej ciąg działań autora doprowadził do uzyskania stwierdzenia od Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu, że nie  będzie Wysoki Trybunał podważał rozstrzygnięć prawnych zawartych w skardze na Polskę oraz w dokumentach uzupełniających, których autorem jest Pozasystemowy Prokurator Do Zwalczania Zbrodni Prawnych  i Sądowych, tak jako zwykły obywatel oraz jako Organ Władzy Zwierzchniej, o istotnej nazwie! (Treść skargi - (link do dokumentu źródłowego)
oraz http://www.aferyprawa.eu/Prawo/EUROPEJSKI-TRYBUNAL-PRAW-CZLOWIEKA-SKARGA-na-patologiczna-strukture-w-obsadzie-Sadu-Najwyzszego-RP-Trybunalu-Konstytucyjnego-oraz-Krajowej-Rady-Sadownictwa

Zatem uzyskane środki zostaną w części spożytkowane na wdrożenie Ugruntowanych Zasad Prawnych wymaganych dla kluczowania Ustaw sejmowych!
Stworzone dotychczas i tworzone nadal Ustawy sejmowe, są uchwalane w oderwaniu od Ugruntowanych Zasad Prawnych czyli ugruntowanych fundamentów lub inaczej PODSTAW PRAWNYCH!
Wskazać treści zasad prawnych w Ustawie Zasadniczej, czyli  Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej nikt nie potrafi, bowiem Celowo Nie Zostały One Tam Zapisane!
Jednym ze skutków jest Ustawowy Sabotaż Systemu Prawnego w tym Sądowniczego!
Zapisów treści ustaw o ustroju sądów sprawcy i beneficjenci stanu rzeczy nie są w stanie ukryć!

Treścią zapisu Art. 178 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej zlikwidowany został zapis Art. 10 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej!

Artykuł 10 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej stwierdza, że relacje społeczeństwa czyli Władzy Zwierzchniej z Władzą Ustawodawczą i Wykonawczą kluczuje Władza Sądownicza!

Wyłączając niezawisłość Władzy Sądowniczej Artykułem 178 Konstytucji oraz niezawisłość Sędziów zapisami ustaw o ustroju sądów, czego dowodem jest zapis o prawie  sędziów do oceny swobodnej dowodów, wykluczony został obligatoryjny obowiązek Sądu dokonania Oceny Niezawisłej dowodów w każdej sprawie!

Fakt ten ujawniony został, przywołaniem niepodważalnej definicji oceny przez autora niniejszego dokumentu!

Ocena Niezawisła czyli NIEPODWAŻALNA jest jednoznacznie zdefiniowana!

Sabotaż dokonany został z wykorzystaniem organizacji posługującej się nazwą „Sejm Rzeczpospolitej Polskiej”!

Wskazane zapisy w Ustawach dokonane przez organ zwany „Sejm Rzeczpospolitej Polskiej” doprowadziły do obsadzenia struktur systemu prawnego w tym sądowniczego, ludźmi nie potrafiącymi dokonać oceny niezawisłej! Nie wykluczone że jest to działanie świadome!
Że jest to zbrodnia na systemie sądowniczym Rzeczpospolitej Polskiej zaprzeczyć nie sposób!

Niech czytelnicy sami rozstrzygną czy nie jest zasadnym powołać Zwierzchnika Systemu Prawnego Rzeczpospolitej Polskiej, stojącego na straży uprzednio wdrożonych Ugruntowanych Zasad Prawnych?

Bazując na zasadach zapisanych na wstępie, treści memoriału z 2009 roku i aktu powołania Pozasystemowego Prokuratora Do Zwalczania Zbrodni Prawnych  i Sądowych, jest szansa na merytoryczną naprawę Rzeczpospolitej Polskiej!

System Prawny musimy wstawić na tory PRAWA!
PRAWU musimy przywrócić Godność!
W oparciu o wskazane Źródła Prawa wynikające z przeznaczenia Prawa!
Będzie wreszcie możliwość Oddać Ludziom Sprawiedliwość!

Marzenia to? Czy może szansa do wykorzystania?

Andrzej Tomasz Sobolewski 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego