GENEZA ŹRÓDEŁ PRAWA - PODSTAWODAWCA PRAWNY

Idź do spisu treści

Menu główne:

GENEZA ŹRÓDEŁ PRAWA

Żaden Beneficjent Braku Zasad, czy ochroniarz tego stanu rzeczy, mający przed nazwiskiem mnóstwo  tytułów, a za nazwiskiem próżnię intelektualną, zbrodniarza albo głąba, nie będzie Mi mówił, co jest obowiązującym Prawem w Państwie zdefiniowanym Art. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej  Polskiej!


Osobiście w wyniku prac nad rozwiązaniem problemu od roku 2005, wyprowadziłem treści Ugruntowanych Podstaw Prawnych o znaczeniu ponadczasowym! Jest to PRAWNA KONSTYTUCJA POJĘCIOWA!


Wobec braku podważenia opublikowanych i przesłanych treści do Sądu Najwyższego, Trybunału Konstytucyjnego, Sejmu i Ministra Sprawiedliwości, wszystkich, Naszej Rzeczypospolitej Polskiej,  

Jestem PODSTAWODAWCĄ PRAWNYM!
Czy się to komuś podoba, czy nie?


Tychy 29 czerwca 2012 roku.
Podpisano:
Polski Inżynier, Politechnika Śląska - Wydział Górniczy, rocznik 1973,
Andrzej Tomasz Sobolewski.

==
Źródła prawa. ==
==
GENEZA WARTOŚCI JAKĄ JEST PRAWO ==


Nigdzie w literaturze ani źródłach historycznych nie znajdziemy opisu przeznaczenia wartości jaką jest ''PRAWO''!
====
Jako PRAWO należy przez to rozumieć zbiór zasad.
====
Na wstępie!
Zasada jest elementem umieszczonym w gruncie w celu jego ukorzenienia.
Ukorzenienie ZASADY, stanowi jej UGRUNTOWANIE, inaczej NIEPODWAŻALNOŚĆ!
W dalszym rozwoju staje się Niepodważalną Ugruntowaną Podstawą!
Z punktu widzenia konstrukcji biologicznych i budowlanych, Jest Ugruntowanym Fundamentem!
Przywołanie każdej zasady związane jest wskazanymi powyżej zależnościami!
====
Kluczem do istnienia życia na ziemi, są zasady przetrwania i rozwoju życia na ziemi!

Niepodważalnie tym samym, źródłem prawa są wskazane zasady przetrwania i rozwoju życia na ziemi!

====
Odnosząc się do zasad działania urządzeń technicznych, czyli praw fizyki w nich wykorzystywanych, uzyskamy doświadczenie, że zasada działania każdego urządzenia wynika  z jego przeznaczenia!
====
Tym samym zbiór zasad spełniających rolę PRAWA, obciążony jest przeznaczeniem tego PRAWA!
====
Ujawnione tutaj zostało niepodważalne odniesienie PRAWA, do zasad logiki a nie filozofii!

Nie doktryn i nie dogmatów czy herezjii, które są oznaczeniami filozoficznymi stojącymi na straży BRAKU ZASAD!
====
Logika to dziedzina wiedzy, w której skutki są jednoznacznie powiązane z przyczynami występującymi w określonych relacjach! Relacjach warunkujących te skutki!
====

Celem niepodważalnym wartości jaką jest "PRAWO", jest ochrona zdrowia, ochrona życia, ochrona egzystencji (podstaw bytu) w tym mienia służącego egzystencji, zdefiniowanie, uregulowanie  oraz egzekwowanie wzajemnych obowiązków, odpowiedzialności i praw!

====
Czego doświadczamy w życiu codziennym?
====
Ludzie świadomi dostosowują swoje zachowania do możliwości ochronnych i w sposób, jak najmniej utrudniający innym możliwość korzystania z należnych im praw! A jeżeli inni są w potrzebie jest taka możliwość o wola to im pomagają!

Czy nie jest to definicja, którą należy nazwać
„ZASADA WSPÓŁŻYCIA SPOŁECZNEGO”?
====
W działaniach ludzi, cały czas przewija się wartość zwana „OCENĄ”!
====
Gdy w otoczeniu człowieka pojawia się zagrożenie dla jakiejś ważnej dla tego człowieka wartości, robi On wszystko aby dokonać „OCENY NIEPODWAŻALNEJ” czyli NIEZAWISŁEJ, aby zagrożenia nie uaktywnić, bądź je wyeliminować!

====
Gdy zagrożenie nie występuje, oddaje się „OCENIE SWOBODNEJ” (kontemplacji)! Jest to odniesienie do przykładu czy modelu nie posiadającego cech wzorca.

====
W ustawach sejmowych dotyczących Ustroju Sądów występuje zapis o „Prawie sędziów do oceny swobodnej dowodów”!


Osoby zwane Sędziami, mają niewątpliwy wpływ na najwyższe dla człowieka wartości!
Tym samym związane są zapisem opisującym Sąd.
„SĄD JEST NIEZAWISŁY”!

Tak z algorytmu stosowania oceny jak i z przypisania niezawisłości do instytucji SĄDU, jednoznacznie wypływa obowiązek „OCENY NIEZAWISŁEJ” czyli LEGALIZACJI!

====
Sprzeczność „prawa do oceny swobodnej” z obowiązkiem oceny niezawisłej, jest niepodważalna!

====
Czym zatem jest OCENA?

====
Z analizy źródłowej wynika jednoznacznie, że jest czynnością wskazania różnic bądź zgodności cech ocenianego przedmiotu, czynu, relacji czy zdarzenia z WZORCEM, w  przypadku OCENY NIEZAWISŁEJ, bądź z przykładem czy modelem, w przypadku OCENY SWOBODNEJ!
====
Prawo do Oceny Swobodnej wobec występujących zagrożeń, kończy  się zderzeniem z PRAWAMI FIZYKI czyli wypadkiem albo  katastrofą, bądź z PRAWAMI INNYCH LUDZI, czyli konfliktem!
Następne podobne sytuacje generują czy wymuszają na ludziach, zachowania kluczowane Oceną Niezawisłą!
Wymuszają zachowania aby nie aktywować zagrożenia czyli nie spowodować wypadku czy katastrofy, lub nie spowodować konfliktu.
Przytoczona tu została zasada samoedukacji czyli samokształcenia. Używany często zwrot to "człowiek uczy się na błędach".


Przytoczony zapis, "prawo do oceny swobodnej" tytułowanych Sędziami, wyłudzony od struktury zwanej Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, ustawowo upoważnił "Sędziów" do łamania Praw Fizyki i łamania Praw Innych Ludzi! I to bez żadnych konsekwencji.

Nasuwają się retoryczne pytania:
CO Z TYM USTAWODAWSTWEM w POLSCE?
KTO IMPUTOWAŁ I NADAL IMPUTUJE PATOLOGIĘ DO SYSTEMU PRAWNEGO POLSKI?
Jaką odpowiedzialność poniesie za SABOTAŻ SYSTEMU PRAWNEGO POLSKI?

====
Czego ludzie uczciwie pracujący oczekują w relacjach wzajemnych?

====
Należy to nazwać ''ZASADA SPRAWIEDLIWOŚCI SPOŁECZNEJ''!

====
Jest to stan relacji wzajemnych w których należności otrzymywane są proporcjonalnie, czyli stosownie do zasług, a ponoszona  odpowiedzialność stosownie do niegodziwości!

====
W analizie został przywołany zwrot „wzorzec” oraz „przykład” czy „model”.

====
Odniesieniem do nazwy tego zwrotu, może być czynność wzorcowania czyli legalizacji przyrządów pomiarowych i zabezpieczeń (bezpieczników, zaworów bezpieczeństwa, legalizacji butli  ciśnieniowych, czy urządzeń dźwignicowych).

====
Przyrząd służący za bazę porównawczą nazywany jest wzorcem, albo przyrządem wywzorcowanym!
Oznacza to że posiada jednoznacznie określone niepodważalne cechy, umożliwiające wykorzystanie jako wzorzec!
====
Należy zwrócić uwagę na zwrot LEGALIZACJA! Czyli  wywzorcowanie!
====
W dziedzinie urządzeń technicznych, gdzie parametry decydują o bezpieczeństwie zdrowia, życia, bezpieczeństwie mienia, obowiązujące i praktykowane  jest stosowanie legalizacji urządzeń do oceny zagrożeń, bądź urządzeń zabezpieczających nie dopuszczających do uaktywnienia zagrożeń, a mających wpływ na wartości  wskazane powyżej.

!! Niepodważalnym faktem jest, że ustawy sejmowe mają wpływ na bezpieczeństwo zdrowia, życia, bezpieczeństwo mienia, bezpieczeństwo egzystencji obywateli, a tym samym na rozwój Państwa!!

Niepodważalnym zatem obowiązkiem jest, doprowadzenie do stanu legalizacji ustaw sejmowych!

Poszukiwanie wzorców czyli podstaw dla tworzonych ustaw zakończyłem opracowaniem Ugruntowanych Zasad Prawnych! Czyli Podstaw dla konstrukcji Ustaw Sejmowych!

Zapis ich treści na stronie tytułowej „podstawodawca.pl”, jest nieprzypadkowy!

Treść ich, dyskwalifikuje całkowicie chronione dogmaty i doktryny „prawnicze” dotyczące wartości jaką jest, celowo nie zdefiniowane dotychczas jednoznacznie PRAWO, oraz nieoznaczone  czyli niezdefiniowane przez nauczycieli prawników, wartości w postaci zasady współżycia społecznego i zasady sprawiedliwości społecznej!

Dla czego wyraz „prawnicze” jest w cudzysłowie?

Ochroniarze Braku Zasad i beneficjenci tego stanu rzeczy, nie mają nic wspólnego z prawnikami i Prawem!
Zawłaszczyli prawo tytułowania się prawnikami i nagminnie nadużywają tego prawa!

====
Odnosząc to do zachowań ludzi i regulacji nazwanych prawnymi, dla oceny zachowań ludzi niezbędne są wzorce!

====
Wzorcami tymi winny być ugruntowane zasady prawne!

====
A skoro ZASADY to winny być zawarte w USTAWIE ZASADNICZEJ zwanej Konstytucją! Dla czego Ich tam niema?

====
Zdefiniowanie Państwa Art. 2 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej, nałożyło na administrujących Państwem obowiązek spełnienia przeznaczenia Państwa powołanego przez społeczeństwo!

Geneza Państwa, to utworzenie Państwa z woli jego społeczeństwa w określonym celu!

====
Mając jasny cel powołania Państwa, stają się jasne zasady istnienia poszczególnych struktur tytułujących się państwowymi!
====
Z przeznaczenia Państwa jako struktury społecznej obywatele oczekują ochrony swoich najwyższych wartości w postaci ZDROWIA, ŻYCIA, OCHRONY EGZYSTENCJI zdefiniowania i uregulowania pozostałych relacji, aby mogli egzekwować swoje prawa do godnego życia!
====
W podsumowaniu.

====

Prawem jest zbiór logicznych definicji i uregulowań służących społeczeństwu i jego obywatelom do ochrony  zdrowia, życia, egzystencji, bezpieczeństwa tych wartości! Oraz do zdefiniowania uregulowania i egzekwowania wzajemnych obowiązków, odpowiedzialności i praw! Przy czym prawa obywateli łożących na utrzymanie  Państwa, są prawami pierwszymi, przed prawami pobierających wyłożone środki, bez rozliczenia obowiązku i odpowiedzialności, bądź nie wnoszących niczego!

Andrzej Tomasz Sobolewski
Wszelkie prawa zastrzeżone
©

W podsumowaniu nasuwa się publicznie ujawniony problem systemu sądowniczego! W tle także Prokuratorskiego!

Jest nim skutek Ustawowego Sabotażu Systemu Sądowniczego!

Sabotażem jest umieszczenie w Ustawach o Ustroju Sądów zapisów „prawa sędziów do oceny swobodnej dowodów”! Czyli kontemplacji dowodów!

Wynikiem sabotażu jest namnożenie mimikry sądowej w systemie sądowniczym Rzeczypospolitej Polskiej!

Pytanie 1.
Czy przypadkiem sabotażystą bezpośrednim, nie jest organizacja posługująca się nazwą „Sejm Rzeczypospolitej Polskiej”?

Pytanie 2.
Jaka organizacja Lobbowała zapis sabotujący system sądowniczy Rzeczypospolitej Polskiej?
Czy przypadkiem w skład tej organizacji nie wchodzą osoby z obsady Krajowej Rady Sądownictwa i Katedr Wydziałów Prawa Uczelni Akademickich? Osoby te, są bez wątpienia sabotażystami pośrednimi, ale i stymulatorami!
A NA DODATEK  OSOBY TE WCHODZĄ W SKŁAD OBSAD SĄDU NAJWYŻSZEGO i TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO!!

Pytanie 3.
W czyim interesie ten sabotaż został dokonany?
Beneficjentów Braku Zasad wskazać można na każdym kroku!

Pytanie 4.
W jaki sposób obecny Minister Sprawiedliwości ma zamiar uczestniczyć w oddzieleniu Mimikry Sądowej od Instytucji Sądów?
W jaki sposób obowiązek ten zostanie wykonany?

Pytanie 5.
Jak Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego ma zamiar uczestniczyć w oddzieleniu Mimikry Sądowej od Instytucji Sądów?
NIE PRZYWOŁUĘ NAZWISK BOWIEM W WYNIKU ROTACJI OSOBY SIĘ ZMIENIAJĄ A BAŁAGAN POZOSTAJE i NARASTA!
W jaki sposób obowiązek ten zostanie wykonany?
       
Pytanie 6.
Z racji naruszenia bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej, jak w rozwiązaniu problemu ma zamiar uczestniczyć pełniący Urząd Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej?
PODOBNIE JAK POPRZEDNIO!
NIE PRZYWOŁUĘ NAZWISK BOWIEM W WYNIKU ROTACJI OSOBY SIĘ ZMIENIAJĄ A BAŁAGAN POZOSTAJE i NARASTA!Pytanie 7.
Z racji naruszenia bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej, jak w rozwiązaniu problemu ma zamiar uczestniczyć Minister Obrony Narodowej?

Pytanie 8.
Z racji naruszenia bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej, jak w rozwiązaniu problemu ma zamiar uczestniczyć, Minister Spraw Wewnętrznych w postaci Służb Bezpieczeństwa?


Pytania postawił:
Andrzej Tomasz Sobolewski
Podstawodawca Prawny Rzeczypospolitej Polskiej
Pozasystemowy Prokurator Rzeczypospolitej Polskiej
Do Zwalczania Zbrodni Prawnych i Sądowych
Mandatariusz.

Problem ujawniłem publicznie w publikacjach umieszczonych na portalu dla ludzi myślących oznaczonym „ithink.pl”! Obecnie niedostępnych za pośrednictwem tego portalu!

Z tego zatem miejsca pozbawiam prawa biznesowego wykorzystywania tekstów z moich publikacji przez wskazany portal i oraz pozostałych beneficjentów braku zasad bez spełnienia kryteriów prawnych zawartych w uwadze strony opisanych ograniczeń!

Zwracam też uwagę szanownym czytelnikom, że nie istnieje nigdzie w publikacjach oprócz popełnionych przeze mnie, definicja niezawisłości i niezależności!
Brak tych definicji wykorzystywany jest przeciwko ofiarom pomówień przez struktury urzędnicze podające się za prokuratury czy policję oraz pozostałych nawiedzonych!

Andrzej Tomasz Sobolewski

W załączeniu dwa dokumenty.
Pan Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej i pozostali (ZZPiS112010/4)
Sąd Najwyższy (ZZPiS112010/2)? ZARZĄD PRZESTĘPCZEGO PRZEMYSŁU PRAWNICZEGO SPÓŁKA BEZ ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI!

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego