PODSTAWY I ŹRÓDŁA PRAWA; KONSTYTUCJA POJĘCIOWA - PODSTAWODAWCA PRAWNY

Idź do spisu treści

Menu główne:

PRAWNA KONSTYTUCJA POJĘCIOWA
W ZASTĘPSTWIE RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Zdefiniowanej Artykułem 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej

                                                                                           ©Andrzej Tomasz Sobolewski


    
Niepodważalnie!
    Źródłami PRAWA są zasady przetrwania i rozwoju życia na ziemi
    oraz przeznaczenie Państwa powołanego przez społeczeństwo!

1. Treść Zasady Współżycia Społecznego brzmi :

Podstawową zasadą współżycia społecznego w państwie demokratycznym, jest obowiązek dostosowania zachowań do możliwości ochronnych, oraz w sposób najmniej utrudniający pozostałym możliwość korzystania z należnych im praw, a jeżeli są oni w potrzebie, jest taka możliwość i wola, to należy im  pomóc.

2. Treść Zasady Sprawiedliwości Społecznej brzmi:

Sprawiedliwość społeczna to stan relacji wzajemnych, gdzie należności otrzymywane są proporcjonalnie czyli stosownie do zasług, a  ponoszona odpowiedzialność stosownie do niegodziwości.

3. Treść definicji Prawa brzmi:

Prawem jest zbiór logicznych definicji i uregulowań służących społeczeństwu i jego obywatelom do ochrony zdrowia, życia, egzystencji,  ochrony tych wartości oraz do zdefiniowania, uregulowania i egzekwowania wzajemnych obowiązków, odpowiedzialności i praw. Przy czym prawa obywateli łożących na utrzymanie całego państwa są prawami  pierwszymi przed prawami podmiotów pozostałych, pobierających wypracowane i wyłożone środki, bez rozliczenia obowiązku i odpowiedzialności bądź nie wnoszących niczego.

4. Treść zasady niezawisłego rozstrzygania sporów brzmi:


   W zakresie rozstrzygania sporów obowiązuje ocena niezawisła.

5. Definicja oceny.

Ocena jest jednoznacznie zdefiniowaną czynnością logiczną! Jest ona czynnością wskazania różnicy lub zgodności pomiędzy cechami przedmiotu zbadanego a wzorcem!

Odniesienie do wzorca jest Oceną Niezawisłą! Inaczej LEGALIZACJĄ! Z Oceny Niezawisłej obligatoryjnie wywiązują się Sądy! Jeżeli nie wywiązują się z obowiązku OCENY NIEZAWISŁEJ, NIE SĄ Sądami!

Wyłączny pełnoprawny autor i właściciel definicji

                 Andrzej Tomasz Sobolewski                                                                                                                                                                Wersja do druku
Poniżej rozumienie świadomości kluczującej nasze zachowania!

 
 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego